Miljöpolicy

Nybrogrus, med dotterbolag, producerar och levererar ballast och betong för bygg- och anläggningsändamål. 
I vår bransch upptar miljöfrågor stort fokus och vi arbetar därför ständigt för att minimera de negativa effekterna på miljön och bidra till en hållbar utveckling. Detta gäller allt från lokalisering av våra verksamheter, till leverans av produkt ut till kund.Genom rutinerna i vårt miljöledningssystem arbetar vi ständigt med förbättringar för att uppnå bättre miljöprestanda. 
Vi åtar oss självklart att uppfylla gällande lagstiftning och övriga bindande krav.

En av våra mest betydande miljöaspekter och en stor del av vår verksamhet är transporter, såväl internt under produktionsprocessen, som externt vid leverans ut till kund. Vi jobbar därför aktivt för att verksamheten ska bedrivas med minimerad användning av fossil energi, bland annat med syftet att våra nettoutsläpp av koldioxid i en framtid ska bli lika med noll. Dels genom användning av fossilfritt bränsle men även genom nätelsdriven produktion.

Vi ser våra produkter ur ett livscykelperspektiv och för därför en miljöinriktad dialog med leverantörer, kunder och andra intressenter för att minimera negativ påverkan på miljön. Vi verkar även i slutet av våra produkters livscykel då vi tar emot material, så som betong och återanvänder i den mån det är möjligt.

För oss är det även viktigt att ta tillvara och utveckla miljötänkandet bland medarbetare och öka miljömedvetenheten för att lyfta fram betydelsen av den enskildes agerande. Vid de beslut som tas i organisationen ska miljöaspekterna beaktas.

Vi åtar oss i övrigt att skydda miljön genom att verka för en effektiv energianvändning under driften av vår verksamhet. När täktverksamheten nått sitt slut fortsätter vår ambition att verka för en god miljö genom att på lämpliga sätt skapa nya livsmiljöer för växt- och djurliv.Genom vår nära relation med branschorganisationen SBMI får vi ytterligare hjälp och vägledning av deras forskning och kompetens för att på bästa sätt agera för att minska vår miljöpåverkan.


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår